logo

Privacybeleid en Cookie Management

Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of een rechtspersoon die de Site bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
Services en services: https://champagne-amyot.com stelt klanten ter beschikking:

Inhoud: alle samenstellende elementen van de informatie die aanwezig is op de site, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: Hierna “Informatie (s)” genoemd die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die mogelijk door https://champagne-amyot.com worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analytische doeleinden. en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt, via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn” (artikel 4 van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen ‘persoonlijke gegevens’, ‘betrokkene’, ‘onderaannemer’ en ‘gevoelige gegevens’ hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

1 – Presentatie van de website.

Deze juridische mededelingen zijn gemaakt via een generator.

2 – Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden site en diensten.

De Site vormt een werk van de geest die wordt beschermd door de bepalingen van de Code van de Intellectuele Eigendom en de van toepassing zijnde internationale voorschriften.
De Klant mag op geen enkele manier de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, toewijzen of exploiteren voor eigen rekening.

Het gebruik van de https://champagne-amyot.com website impliceert de volledige en volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://champagne-amyot.com worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door https://champagne-amyot.com, die vervolgens tracht te communiceren met gebruikers vóór de data en tijden van de interventie.
De website https://champagne-amyot.com wordt regelmatig bijgewerkt door https://champagne-amyot.com. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen desondanks de gebruiker die wordt uitgenodigd om ernaar te verwijzen zo vaak mogelijk op om er kennis van te nemen.

3 – Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website https://champagne-amyot.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
https://champagne-amyot.com streeft ernaar om op de website https://champagne-amyot.com informatie zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onoplettendheid, onjuistheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt die deze informatie verstrekken.

Alle informatie die wordt vermeld op de website https://champagne-amyot.com wordt ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Verder is de informatie op de https://champagne-amyot.com site niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

4 – Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de nieuwste generatie up-to-date
De https://champagne-amyot.com site wordt gehost door een provider op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van de dienstverlening. Het behoudt zich echter het recht voor de hostingdienst zo snel mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om zijn infrastructuur te verbeteren, in zijn infrastructuur te falen of als de Services en Diensten geacht verkeer genereren. onnatuurlijk.

https://champagne-amyot.com en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internet, telefoonlijnen of hardware en telefonie met betrekking tot de congestie van het netwerk waardoor toegang tot de server wordt voorkomen.

5 – Intellectuele eigendom en vervalsingen.

https://champagne-amyot.com is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft de rechten om alle items die beschikbaar zijn op de website te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden.
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://champagne-amyot.com.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 6- Beperkingen van aansprakelijkheid.

https://champagne-amyot.com treedt op als uitgever van de site. https://champagne-amyot.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarachtigheid van de inhoud die het publiceert.

https://champagne-amyot.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de website https://champagne-amyot.com, en kan het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de vereisten de specificaties in punt 4, dwz het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

https://champagne-amyot.com kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktwaarde of verlies van een kans) die volgt op het gebruik van https: // champagne-amyot. com.
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://champagne-amyot.com behoudt zich het recht voor om inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig, https://champagne-amyot.com behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst , fotografie …).

7 – Beheer van persoonlijke gegevens.

De klant is op de hoogte van de regelgeving betreffende marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet inzake gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: 2016-679) .

7.1 Doel van de verzamelde gegevens

https://champagne-amyot.com kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

– om navigatie op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van services en services die door de gebruiker zijn besteld: inloggen en gebruik van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, etc.
– voorkomen en bestrijden van computerfraude (spamming, hacking …): computerhardware gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hash)
– om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens

– optionele tevredenheidsenquêtes uitvoeren op https://champagne-amyot.com: e-mailadres

– voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://champagne-amyot.com brengt uw persoonlijke gegevens niet in de markt die daarom alleen worden gebruikt door noodzaak of voor statistische doeleinden en analyses.

7.2 Recht van toegang, rectificatie en oppositie

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving, hebben gebruikers van https://champagne-amyot.com de volgende rechten:

recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), update, volledigheid van de gegevens van gebruikers recht op vergrendeling of wissen van gegevens van de gebruikers van persoonlijke aard (artikel 17 van de RGPD), wanneer ze onjuist zijn, onvolledig, twijfelachtig, verouderd of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is

– recht om de toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
– recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD)
– recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)
– recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die de gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 RGPD)
– het recht om het lot van de gegevens van de gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://champagne-amyot.com zijn gegevens moet meedelen (of niet) aan een derde dat zij eerder hebben aangewezen

Zodra https://champagne-amyot.com kennis heeft van het overlijden van een gebruiker en zich daar niet aan houdt, verbindt https://champagne-amyot.com zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk blijkt voor bewijskracht of om een ​​wettelijke verplichting na te komen.

Verzoeken om het verwijderen van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die op grond van de wet zijn opgelegd aan https://champagne-amyot.com, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de Gebruikers van https://champagne-amyot.com een ​​klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, waaronder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.3 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

https://champagne-amyot.com onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de informatie die is verzameld over zijn klanten naar een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of door de Europese Commissie wordt erkend als ‘ongeschikt’ zonder eerst de klant te informeren. Https://champagne-amyot.com blijft echter vrij van de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat deze voldoende waarborgen bieden met betrekking tot de vereisten van het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (RGPD: n 2016-679) .

https://champagne-amyot.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegde personen worden meegedeeld. Als een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de klant aantast, echter onder de aandacht van https://champagne-amyot.com wordt gebracht, zal het de klant onmiddellijk op de hoogte stellen en hem op de hoogte stellen van de corrigerende maatregelen. genomen. Bovendien verzamelt https://champagne-amyot.com geen “gevoelige gegevens”.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://champagne-amyot.com en onderaannemers (serviceproviders), uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve attributies en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://champagne-amyot.com voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

7.4 Typen verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van een Site https://champagne-amyot.com verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de service en die worden bewaard voor een maximale periode van 26 maanden na het einde van de contractuele relatie :
naam, e-mail

https://champagne-amyot.com verzamelt ook informatie die de gebruikerservaring verbetert en biedt gecontextualiseerd advies:
Cookies, Google Analytics, plug-in cookies en thema’s

Deze gegevens worden bewaard voor een maximale periode van 26 maanden na het einde van de contractuele relatie

8 – Incidentmelding

Welke inspanningen ook worden geleverd, geen enkele methode van verzending via internet en geen enkele methode voor elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.
Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers hiervan op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentrapportage houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die te maken hebben met de beveiliging van hun account en hen alle informatie te verstrekken die ze nodig hebben om aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://champagne-amyot.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan derden. Alleen de aanname van terugbetaling https://champagne-amyot.com en rechten maken de overdracht van dergelijke informatie mogelijk aan de potentiële koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de site https: //champagne-amyot.com.

veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, gebruikt https://champagne-amyot.com netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewall, pseudonimisering, codering en wachtwoord. Verleden.

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens neemt https://champagne-amyot.com alle redelijke maatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9 – Hyperlinks “cookies” en tags (“tags”) internet

De https://champagne-amyot.com site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://champagne-amyot.com. Https://champagne-amyot.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site deze cookies mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk gewenst moment uitschakelen voor de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Services die door de site worden aangeboden kan verminderen of onmogelijk maken.

9.1. “COOKIES”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijv. Computer, smartphone) (hierna “cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. De cookies riskeren in geen geval de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://champagne-amyot.com kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://champagne-amyot.com de inhoud van de site, de navigatie van de gebruiker, verbeteren.

Cookies die de navigatie en / of het aanbieden van de door de Site aangeboden diensten mogelijk maken, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij deze al dan niet wil accepteren zodat Cookies op de Website worden geregistreerd. de terminal of, in tegendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun emittent. De gebruiker kan zijn browser ook zodanig configureren dat de acceptatie of afwijzing van cookies hem op tijd wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt geregistreerd. https://champagne-amyot.com informeert de gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteit van de browsersoftware niet allemaal beschikbaar is.

Als de Gebruiker de registratie van Cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de Gebruiker diegenen verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en zijn ervaring op de Site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://champagne-amyot.com of een van haar serviceproviders voor de technische compatibiliteit niet kan erkennen welk type browser door de terminal wordt gebruikt, welke taal en welk scherm wordt gebruikt of waar het land zich bevindt. waarvan de terminal lijkt te zijn verbonden met internet.

Indien van toepassing kan https://champagne-amyot.com niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de verslechterde werking van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door https://champagne-amyot.com, met als gevolg (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://champagne-amyot.com om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, die aangeeft hoe de gebruiker zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan op elk moment de keuze maken om zijn wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://champagne-amyot.com kan ook gebruikmaken van de diensten van externe serviceproviders om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus sociale netwerken die verschijnen op de https://champagne-amyot.com website of in de mobiele applicatie en als de gebruiker de aanbetaling van cookies heeft aanvaard om door te gaan naar blader door de website of de mobiele applicatie van https://champagne-amyot.com, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw apparaten plaatsen (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw apparaten geplaatst als u hiermee akkoord gaat, door uw navigatie op de website of de mobiele applicatie https://champagne-amyot.com voort te zetten. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor https://champagne-amyot.com die dit soort cookies registreert, heroverwegen.

Artikel 9.2. TAGS (“TAGS”) INTERNET

https://champagne-amyot.com kan zo nu en dan internettags gebruiken (ook wel ’tags’ of actietags, één-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en deze gebruiken door het intermediair van een gespecialiseerde webanalysepartner die zich waarschijnlijk in het buitenland zal bevinden (en daarom de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker, zal opslaan).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst waardoor gebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s ervan.

Met deze technologie kan https://champagne-amyot.com de reacties van bezoekers op de site en de effectiviteit van zijn acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals dat het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe serviceprovider kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten over de activiteit van de Site samenstellen ter attentie van https://champagne-amyot.com en andere diensten aanbieden die verband houden met het gebruik van het en internet.

  10 – Toepasselijk recht en toekenning van bevoegdheid.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://champagne-amyot.com is onderworpen aan de Franse wetgeving.
Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve jurisdictie toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Troyes